Verbruikersinformatie

Geachte klant,

Met de volgende informatiepagina en de bevestigingsmail na de bestelling vervullen wij onze wettelijke informatie- en voorlichtingsplichten. Wij informeren u hier over alle omstandigheden in verband met het tot stand komen van het contract en de uitvoering daarvan.

1. Informatie over de aanbieder

Deze website is een aanbieding van:

Parfümerie Akzente GmbH,
Amtsgericht Stuttgart HRB 581012

Bestuur: Nicole Nitschke & Steven Mattwig
Meisenstrasse 12
74629 Pfedelbach
Duitsland
Telefoon: 0800 / 55 44 33 5
E-mail: service@parfumdreams.nl

BTW-nr.: DE 813307548

2. Informatie over het recht op herroepen en voorlichting

De volgende regelingen over het recht op herroepen gelden uitsluitend voor consumenten.

Instructie over het recht op herroepen

Recht op herroepen

U heeft het recht dit contract binnen de veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de producten in ontvangst heeft genomen of heeft.

Om uw recht op herroepen te doen gelden, moet u ons (Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstr. 12, 74629 Pfedelbach, Duitsland, telefoon 0800 / 55 44 33 5, e-mail: service@parfumdreams.nl) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief of e-mail) over uw beslissing dit contract te herroepen, informeren. U kunt daar het bijgevoegde model van een herroepingsformulier voor gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht op herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen. Daarin begrepen zijn de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan doordat dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de voordelige standaardlevering die wij hebben aangeboden). De terugbetaling dient onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, te gebeuren. Wij maken voor deze terugbetaling gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen; in geen geval zal u voor deze terugbetaling een vergoeding worden berekend. Wij kunnen de terugbetaling zolang weigeren, tot wij de producten hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd, dat u de producten heeft teruggestuurd, al naargelang wat het vroegste tijdstip is.


U dient de producten onverwijld en in ieder geval ten laatste binnen de veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract heeft geïnformeerd, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten van de terugzending van de producten.

Voor een eventueel waardeverlies van de producten dient u slechts op te komen, wanneer dit waardeverlies terug te leiden is tot een omgang met de producten die niet noodzakelijk was voor de controle van de gesteldheid, eigenschappen en werkwijze ervan.

Einde van de instructie over het recht op herroepen


Het recht op herroepen bestaat niet, voor zover niet een ander is bepaald, bij op afstand gesloten contracten voor de Levering van producten, die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie afhankelijk is van een individuele keuze of bepaling door de consument of die klaar en duidelijk afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van de consument.

Model van een herroepingsformulier

(Indien u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

 • Aan Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstr. 12, 74629 Pfedelbach, Duitsland, e-mail: service@parfumdreams.nl:
 • Hiermede herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende producten (*)/ het presteren van de volgende dienstverlening (*)
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
 • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

3. Vrijwillig recht van teruggave

Voor alle aankopen die via www.parfumdreams.nl tot stand gekomen zijn verleent de Parfümerie Akzente GmbH u afgezien van het wettelijke recht om te herroepen een vrijwillig recht van teruggave van in totaal 180 dagen vanaf ontvangst van de producten, indien het bij u om een consument gaat zoals bedoeld in § 13 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Uitgebreide informatie vindt u in onze Algemene voorwaarden.

4. Informatie over afzonderlijke bepalingen van het contract

 1. Algemene voorwaarden
  Van toepassing zijn steeds onze geldende Algemene voorwaarden.
 2. Eigenschappen van de producten en prijsaanduidingen zijn direct in samenhang met de aangeboden producten beschreven
 3. Betaal-, leverings- en prestatievoorwaarden
  De betaal-, leverings- en prestatievoorwaarden evenals de leveringstermijn zijn op de website te vinden
 4. Technische stappen voor de totstandkoming van het contract/foutcorrectie
  Het contract tussen u en ons komt op de volgende wijze tot stand:
  1. aa) U geeft in het bestelmasker de vereiste gegevens aan.
  2. bb) De bestelgegevens kunt u zolang wijzigen tot u ter bevestiging op de schakelknop "Kopen" drukt.
  3. cc) Klikt u op deze schakelknop, dan geeft u tegenover ons een bindende verklaring af over uw aanvraag tot het sluiten van een contract (aanbod). Tegelijkertijd aanvaardt u onze Algemene voorwaarden, die u hier nog een keer kunt inkijken, en geeft u uw instemming betreffende de noodzakelijke overdracht van uw gegevens voor het geval dat het contract tot stand komt. Ook de instemming met de privacybeschermingsverklaring kunt u hier vóór het aanvaarden ervan nogmaals inkijken.
  4. dd) Het binnenkomen van uw bestelling wordt u onmiddellijk na het afzenden van de bestelling via het door u opgegeven e-mailadres bevestigd. De automatisch per e-mail verzonden bestellingsbevestiging betekent nog geen contractaanvaarding.

   Het sluiten van het contract komt tot stand door
   1. aaa) de individuele schriftelijke aanvaarding van het contract door ons of
   2. bbb) concludent door de onverwijlde verzending van de door u aangevraagde producten aan het door u opgegeven verzendingsadres.
 5. De taal van het contract is Nederlands.
 6. Wij slaan de contracttekst op en zenden u de bestelgegevens per e-mail toe. Uw bestelling kunt u altijd via uw account op de website bekijken.
 7. Informatie over het bestaan van het wettelijke garantierecht van een klantenservice, klantenserviceprestaties en garanties zijn in de Algemene voorwaarden of in de onlineshop geïntegreerd.

5. Toegankelijk maken van de contractuele bepalingen

U kunt onze Algemene voorwaarden altijd hier op onze website oproepen.

Download dan PDF
U heeft voor het openen, lezen en afdrukken van het PDF-bestand de Acrobat Reader nodig. Deze kunt u via de volgende link gratis downloaden: http://www.adobe.com

Stand 28-05-2022